Erhvervsevnetabserstatning – erstatningsansvarsloven §§ 5-9

Den største af erstatningsposterne efter erstatningsansvarsloven er typisk erstatning for erhvervsevnetab – erhvervsevnetabserstatning.

Hvis en personskade omfattet af erstatningsansvarsloven varigt medfører mistet indkomst på minimum ca. 15%, skal man have erstatning for varigt erhvervsevnetab. Erhvervsevnetabserstatning er skattefri.

Erstatning opgøres som forskellen i procent mellem det, man ville kunne tjene, hvis skaden ikke var sket, og det, man med skadens følger antages at kunne tjene.

Hvis man uden skaden ville kunne tjene eksempelvis kr. 300.000,00 om året og nu med skadens følger af egen kraft må antages maksimalt at kunne tjene kr. 150.000,00, så er erhvervsevnetabsprocenten 50 efter erstatningsansvarslovens § 5.

Denne procent ganges med den årsløn, man havde på skadetidspunktet, som så ganges med 10.

Hvis man eksempelvis er 29 år, tjener kr. 300.000,00 i årsløn og mister 50% af evnen til at tjene penge ved egen drift på arbejdsmarkedet, bør erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven alt andet lige fastsættes til kr. 1.500.000,00.

Hvis man på skadetidspunktet er fyldt 30 år aldersreduceres erstatningen med 1% om året til og med det fyldte 54. år og med yderligere 2% fra man er fyldt 55 – dog ikke til under 30% af fuld erstatning, idet der ikke aldersreduceres yderlige efter det fyldte 69. år.

Erstatningen udbetales som et skattefrit kapitalbeløb – et engangsbeløb. Hvis man i eksemplet kommer til skade som 69-årig eller ældre og forsat er erhvervsaktiv og dermed har ret til erstatning for erhvervsevnetab, udgør erstatningen for erhvervsevnetab altså kr. 450.000,00 som et skattefrit engangsbeløb.

Der er, som det fremgår, mange elementer i en sådan beregning, og det er af stor betydning, at alle faktorer fastsættes rigtigt.

Ligesom ved det varige mén vil det ofte være nødvendigt at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse om det varige erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven – en såkaldt § 10 udtalelse om erhvervsevnetabsprocenten.

Erhvervsevnetabserstatningen kan i 2022 højst udgøre kr. 9.978.000,-.

Erhvervsevnetab til skadelidte under 15 år, fastsættes efter erstatningsansvarslovens § 8 som et kapitalbeløb, der i 2022 udgør kr. 457.500,- ganget med méngraden og herefter ganget med 10. Et barn under 15, der påføres et varigt mén på eksempelvis 8%, har således ud over krav på méngodtgørelse også krav på erstatning for erhvervsevnetab på kr. 366.000,00.

Erstatningen for erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven kan kreditorbeskyttes, hvis den uden at have været blandet sammen med andre midler indsættes på en dertil særligt oprettet konto eksempelvis direkte fra forsikringsselskab eller advokat, og den vil heller ikke skulle deles med ægtefælle ved eventuel ophør af ægteskab, da den ikke indgår i formuefælleskabet.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.