Forretningsbetingelser for JFR Law Advokatanpartsselskabs ydelser

 1. Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som JFR Law Advokatanpartsselskab, CVR-nummer 42 94 49 04 påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.

JFR Law Advokatanpartsselskab er organiseret som advokatanpartsselskab, og advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver JFR Law Advokatanpartsselskab advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

 1. Opgaven

Når JFR Law Advokatanpartsselskab påtager sig en ny opgave, udarbejder JFR Law Advokatanpartsselskab et aftalebrev. Brevet fastslår JFR Law Advokatanpartsselskabs forståelse af opgaven, hvilket arbejde JFR Law Advokatanpartsselskab forventer at skulle udføre og hvilken medarbejder, der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for den pågældende person, om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. JFR Law Advokatanpartsselskab skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, JFR Law Advokatanpartsselskab kommer dybere ind i sagen, vil JFR Law Advokatanpartsselskab orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.

 1. Interessekonflikter

JFR Law Advokatanpartsselskab påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi påtager os en opgave, undersøger JFR Law Advokatanpartsselskab mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser JFR Law Advokatanpartsselskab kunden eller kunderne til en anden advokat.

 1. Honorar

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. JFR Law Advokatanpartsselskab Advokats honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til;

 • det anvendte tidsforbrug,
 • hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
 • opgavens kompleksitet,
 • om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
 • den betydning, opgaven har for dig,
 • det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
 • det opnåede resultat.

JFR Law Advokatanpartsselskabs honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

Den kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når JFR Law Advokatanpartsselskab modtager en opgave. Efter anmodning afgiver JFR Law Advokatanpartsselskab gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom JFR Law Advokatanpartsselskab så tidligt som muligt orienterer kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

 1. Betaling

Afregning vil normalt ske a-conto kvartalsvis, eller ved erstatningsudbetalinger  og endeligt ved sagen afslutning. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler.

 1. Forudbetaling

JFR Law Advokatanpartsselskab forbeholder sig ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

 1. Klientmidler

JFR Law Advokatanpartsselskab håndterer for tiden ikke klientmidler og har derfor ingen klientbankkonto.

 1. Fortrolighed

Alle oplysninger, som JFR Law Advokatanpartsselskab modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

 1. Insiderhandel

Alle medarbejdere hos JFR Law Advokatanpartsselskab er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 1. Anvendelse af vores rådgivning

JFR Law Advokatanpartsselskabs rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er JFR Law Advokatanpartsselskab alene ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning.

Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som JFR Law Advokatanpartsselskab har udarbejdet til brug for en given sag, mens JFR Law Advokatanpartsselskab har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 1. Opbevaring af sager

JFR Law Advokatanpartsselskab fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil kunden anmoder om, at sagen afsluttes.  Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på: https://jfrlaw.dk/persondata/

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 1. Klager

På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage. I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnaevnet.dk.

 1. Ansvar og forsikringsdækning

Advokaten hos JFR Advokatanpartsselskab er omfattet af JFR Law Advokatanpartsselskabs ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos HDI Global Specialty SE, Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Kbh Ø. JFR Law Advokatanpartsselskabs ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 4 mio. kr. og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet. JFR Law Advokatanpartsselskabs ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

JFR Law Advokatanpartsselskab hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som JFR Law Advokatanpartsselskab har henvist klienten til, ligesom JFR Law Advokatanpartsselskab ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som JFR Law Advokatanpartsselskab efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.