Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens (1) artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen

JFR Law Advokatanpartsselskab

Bilag 1:               Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

JFR Law Advokatanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

JFR Law Advokatanpartsselskab

Møllemoseparken 89

3450 Allerød

CVR-nr.: 42 94 49 04

Telefon: + 45 27 29 11 61

Mail: jfr@jfrlaw.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Som advokat at varetage dine interesser i din sag som aftalt.
 • At kunne kontakte dig for at høre om du brug for vores bistand

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Aftalen om advokatbistand i din sag, som det fremgår af opgavebekræftelsen.
 • Din egen indtastning af oplysninger i annoncer på sociale medier som eksempelvis Facebook med henblik på vi kan kontakte dig for at høre, om det er relevant at indgå aftale om advokatbistand.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • I forbindelse med behandlingen af din sag og til brug for bistand af dig i løsningen af den aftalte opgave, vil der blive indhentet personfølsomme oplysninger om eksempelvis (og ej udtømmende): dit helbred, sociale forhold, skattemæssige og økonomiske forhold samt oplysninger fra arbejdsgivere – såvel tidligere som eventuelle nuværende og fremtidige.
 • I forbindelse med markedsføring/annoncer beder vi om oplysning om telefonnummer, navn og mailadresse.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger i nødvendigt omfang til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder som eksempelvis (ej udtømmende), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, Kommuner og Regioner, Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen, Erstatningsnævnet, private som eksempelvis forsikringsselskaber, undersøgende privatlæger eller læger eller andre relevante aktører i forbindelse med sagens behandling, herunder vores leverandør af vores IT sagsbehandlingssystem.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Sagens oplysninger vil typisk stamme fra dig, Offentlige myndigheder som eksempelvis (ej udtømmende), Sygehuse, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, Kommuner og Regioner, Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen, Erstatningsnævnet, private som eksempelvis forsikringsselskaber, undersøgende privatlæger eller læger, fysioterapeuter eller andre relevante aktører med oplysninger af betydning for sagens behandling.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

Telefonnummer, navn og mailadresse du har givet os i forbindelse med vores annoncering på sociale medier slettes, når der har været etableret kontakt, som ikke har ført til aftale om advokatbistand. Indgås aftale om advokatbistand gemmes oplysninger i selve sagen som øvrige oplysninger i sagen.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.