Varigt mén – erstatningsansvarslovens § 4

Hvis en personskade medfører varige fysiske eller psykiske skader, kan man have ret til godtgørelse for varigt mén efter erstatningsansvarslovens § 4, hvis det varige mén viser sig at blive på 5% eller derover. Godtgørelsen er skattefri.

Om en skade har medført følger i form af varigt mén, kan normalt først vurderes efter noget tid – der skal være en høj grad af sikkerhed for, at tilstanden ikke bedres væsentligt, før et varigt mén kan fastsættes.

Vurderingen af størrelsen af det varige mén sker: ”…under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de forvoldte ulemper i den personlige livsførelse.”, som det udtrykkes i erstatningsansvarslovens § 4.

Der er således ikke tale om en økonomisk vurdering, men udelukkende en vurdering af den af skaden følgende varige påvirkning af helbredstilstanden.

Hvis det viser sig, at en personskade medfører varige følger i form af varigt mén, er det ofte en god ide, at få Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at afgive en vejledende udtalelse efter erstatningsansvarslovens § 10, om hvad det varige mén er efter erstatningsansvarslovens § 4.

En vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er ikke bindende for parterne.

Hvis der efter en sådan udtalelse fortsat ikke kan opnås enighed om størrelsen af det varige mén, kan spørgsmålet af en af parterne indbringes for de almindelige domstole.

En udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil dog som alt overvejende hovedregel blive fulgt af domstolene, med mindre der påpeges fejl eller mangler ved de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har været i besiddelse af ved afgivelsen af den vejledende udtalelse efter erstatningsansvarslovens § 10, eller hvis der eksempelvis under en retssag kommer et svar fra Retslægerådet med en anden opfattelse af medicinsk årsagssammenhæng end vurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er derfor vigtigt at sikre, at sagsoplysningen fra start og hele vejen gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling sker rigtigt.

De fleste sager om varigt mén kan herefter afsluttes efter en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring uden at den behøver ende i retten.

Er det varige mén under 5% udløser det ingen godtgørelse. Godtgørelsen er i 2022 kr. 9.505,- pr. méngrad (før eventuel aldersreduktion) og således eksempelvis kr. 95.050,00 for et varigt mén på 10%. Det højeste beløb der kan fastsættes i méngodtgørelse i 2022 udgør kr. 1.139.500,-.

Godtgørelsen for varigt mén kan kreditorbeskyttes, hvis den uden at have været blandet sammen med andre midler indsættes på dertil særligt oprettet konto eksempelvis direkte fra forsikringsselskab eller advokat, og den vil heller ikke skulle deles med ægtefælle ved eventuel ophør af ægteskab, da den ikke indgår i formuefælleskabet.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.