Velkommen

Rådgivning og bistand til skadelidte på højeste faglige niveau

JFR Law er et højt specialiseret advokatfirma, der tilbyder rådgivning og bistand inden for personskadeerstatning. JFR Law tilbyder kun rådgivning til skadelidte.

JFR Law er et højt specialiseret advokatfirma, der tilbyder rådgivning og bistand inden for personskadeerstatning. JFR Law tilbyder kun rådgivning til skadelidte.

JFR Law rådgiver på højeste faglige niveau uden at glemme, at prisen for rådgivning er af stor betydning – særligt for skadelidte, der desværre ofte er bragt i en sårbar økonomisk situation.

Indgås der aftale om advokatbistand vil det typisk være på ingen erstatning ingen regning vilkår.

Ring til 27 29 11 61 for en snak og gratis vurdering af om du har en sag, JFR Law kan hjælpe dig med, hvis du har været udsat for personskade.

Det kan dreje sig om Arbejdsskade, trafikulykke, piskesmæld, whiplash, faldulykke, patientskade, lægemiddelsskade eller lignende, hvor du har brug for hjælp i forbindelse med tabt arbejdsfortjenestesvie og smertevarigt ménerstatning for erhvervsevnetab eller andre ydelser efter enten arbejdsskadesikringsloven eller erstatningsansvarsloven.

JFR Law´s rådgivning sikrer dig den rigtige erstatning.

JFR Law Advokatanpartsselskab er organiseret som anpartsselskab under CVR nr. 42 94 49 04.

Advokaten hos JFR Law Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaten hos JFR Law Advokatanpartsselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Specialty SE, Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af JFR Law Advokatanpartsselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist, der er knyttet til JFR Laws opgavevaretagelse for klienter, skal behandles efter dansk ret og ved danske domstole.

Advokaten hos JFR Law Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af JFR Law Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med JFR Law Advokatanpartsselskabs advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Persondatarettigheder